foto1
Pałac w Kikole
foto1
Skwer w centrum Kikoła
foto1
Bieg Kikolski
foto1
Ścieżki nad jeziorem w Kikole
foto1
Scena nad jeziorem w Kikole
Tel. +48 500 837 986
okgk@kikol.plStrona Urzędu Gminy w Kikole

Strona Urzędu Gminy w Kikole www.kikol.pl

Czytaj Więcej

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Galeria

Zdjęcia z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Klauzula informacyjna RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook OKGK

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook Biblioteka

Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego OKGK

Pogoda

Zegar

Język Strony

enfrdeitptrues

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plakat Dobry

IV KIKOLSKI BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ fot. OKGK

Regulamin
IV KIKOLSKIEGO BIEGU
DLA NIEPODLEGŁEJ
ORGANIZATOR


1. Organizatorem „IV KIKOLSKIEGO BIEGU DLA NIEPODLEGŁEJ”, zwanego dalej Biegiem, jest Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
2. Dane teleadresowe organizatora: Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7A, 87 – 620 Kikół, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.okgkikol.pl, tel.: 500 - 837 - 986.
3. Wszystkie informacje dotyczące biegu, trasa biegu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.okgkikol.pl , www.kikol.pl , www.facebok.com/okgkikol, www.facebook.com/gminakikol
PARTNERZY
Gmina Kikół, Wójt Gminy Kikół oraz Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Toruniu
I. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Uczczenie 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
4. Promocja Gminy Kikół.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 r. od godz. 16.15
2. Długość trasy: 1918 m.
3. START: wyznaczony punkt przy Urzędzie Gminy w Kikole .
4. Trasa przebiegać będzie ulicami Kikoła - Start na Skwerku Pl. Kościuszki – ul. Zboińskiego – skręt na ul. Nową – ul. Janusza z Kikoła – ul. Wschodnia – ul. Zboińskiego – ul. Nowa – ul. Kasztelańska – ul. Targowa – Pl. Kościuszki Skwerek (Meta).
III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 20 minut od strzału startera.
2. Bieg odbędzie się w dwóch turach
I – start godz. 16.15 – grupa od 9 do 14 roku życia
II – start godz. 16.35 – grupa od 15 roku życia
3. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
IV. PUNKTY KONTROLNE
1. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegu prawo startu mają:
Osoby od 9. roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego zezwalającej na udział w biegu.
2. Limit zawodników biorących udział w biegu jest ograniczony i wynosi 120 zawodników.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 500 - 837 - 986 oraz wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w biurze zawodów czynnym na godzinę przed startem Biegu. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego w namiocie organizatora Biegu otwartego na godzinę przed startem w dniu imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny,
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora.
7. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie mieściło się w namiocie nad brzegiem jeziora w Kikole w dniu zawodów. Biuro będzie czynne na godzinę przed startem.
8. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy zawierający numer startowy do przyklejenia lub przypięcia na przedniej części koszulki.
9. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
VI. KLASYFIKACJE
1. W biegach prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacja wiekowa 9 – 14 lat, start godz. 16.15
b. Klasyfikacja wiekowa od 15 lat, start godz. 16.35
2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą od momentu sygnału startu do przekroczenia linii mety.
VII. NAGRODY
1. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal „IV Kikolskiego Biegu dla Niepodległej”.
2. Zwycięzcy klasyfikacji Biegu za zajęcie miejsc I-III otrzymają nagrody oraz dyplomy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
VIII. OPŁATY
Start (udział) w „IV KIKOLSKIM BIEGU DLA NIEPODLEGŁEJ” jest bezpłatny.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są w biurze zawodów w ciągu 15 minut od zakończenia biegu.
6. Organizator dysponuje ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia (OC deliktowa i OC kontraktowa). Warunki odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC reguluje Ustawa Kodeks Cywilny. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, z tytułu choroby, w tym skutków choroby przewlekłej. Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki, odniesione obrażenia, poniesioną śmierć lub poniesienie jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
8. Decyzje lekarza lub ratownika medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
11. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
12. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.okgkikol.pl oraz www.kikol.pl.
14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
X. INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 1191 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7A, 87-620 Kikół,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Kultury Gminy Kikół jest możliwy pod numerem tel. 500 – 837 - 986, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym formularzem dotyczącym udziału w IV Kikolskim Biegu dla Niepodległej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzeni a o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie:
- Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Posiadanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

 
 

 

 

Menu Strony